หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

1AA1A3ASAMART29


สามารถเทลคอม ชี้แจงกรณี บ.ย่อยชนะคดี

      บมจ.สามารถเทลคอม ชี้แจงตลท.เพิ่มเติม ในกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่ 28 พ.ย 2564เกี่ยวกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้กรมที่ดินชำระเงินแก่ บจ.สามารถคอมเทค จำนวน 520 ล้านบาท พร้อมคืนหนังสือค้ำประกัน

    นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม เปิดเผยว่า “ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวเกี่ยวกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้กรมที่ดินชำระเงินแก่ บจ.สามารถคอมเทค เป็นจำนวนเงิน 520 ล้านบาท พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บจ.สามารถคอมเทค ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1 ) กับกรมที่ดิน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29  ก.ย 2559 บจ.สามารถคอมเทคได้ฟ้องกรมที่ดินเป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมที่ดินชำระเงินค่าจ้างและชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท จำนวน 651,697,037.05 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

     และเมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดินชำระเงินแก่บจ.สามารถคอมเทค จำนวน 520,572,913.28 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 511,508,812.50 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย 2564 และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้กรมที่ดินชดใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี ของวงเงินหนังสือค้ำประกันจำนวน 116,550,000 บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดีให้แก่สามารถคอมเทค โดยคู่ความทั้ง 2 ฝ่ายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำพิพากษา ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป”

      อนึ่ง บจ.สามารถคอมเทค เป็นบริษัทในเครือสามารถเทลคอม มีประสบการณ์ทางด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนโดยเฉพาะขององค์กร  มากว่า 30 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร วทิรา (ใหม่) 085-9181172 ,ขจิตรศรี (ศรี) 089-3564610

QIC 580x400 

sme 580x400

 ais 580x400

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

SAM720x100px bgGC 790x90

 

 

 

 

QIC 720x100

sme 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!