หมวดหมู่: กลต.

SET70


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 22 ก.พ. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 17 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CM)

 

นาย พีรพัฒน์

พลพิพัฒนพงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

30,492

2.34

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/02/2567

100,000

0.41

ซื้อ

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)

 

นาย กวิน

วรกาญจนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/02/2567

550,000

0.52

ขาย

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)

 

นาย กวิน

วรกาญจนา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

20/02/2567

3,618,600

0.12

ขาย

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท จอมบึง จำกัด)

หุ้นสามัญ

09/02/2567

2,009,000

29.00

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท จอมบึง จำกัด)

หุ้นสามัญ

13/02/2567

1,550,000

28.47

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท จอมบึง จำกัด)

หุ้นสามัญ

16/02/2567

3,278,000

29.11

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท จอมบึง จำกัด)

หุ้นสามัญ

19/02/2567

562,500

29.08

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นางสาว กฤษณา อร่ามกุลชัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท จอมบึง จำกัด)

หุ้นสามัญ

21/02/2567

900,000

29.29

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

20/02/2567

2,500,000

0.13

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

21/02/2567

11,500,000

0.13

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย วัลลภ

เหล่าไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

15,000

6.45

ซื้อ

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

1,882,700

3.95

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

1,000

0.72

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

24,000

0.71

ขาย

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)

 

นาย พรวุฒิ

สารสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

1,481,400

13.50

ซื้อ

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HMPRO)

 

นาย พรวุฒิ

สารสิน

ผู้รายงาน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

21/02/2567

20,000

13.50

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!