หมวดหมู่: กลต.

2860 SEC44 Zipmex


คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) จากการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

          คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex โดยตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังไม่เลิกกิจการ ให้บริษัทระงับการประกอบธุรกิจต่อไป และโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้า หากลูกค้าไม่มารับคืนให้บริษัทฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า 

          ตามที่ Zipmex ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีโครงสร้างการบริหารจัดการและบุคลากรที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ และมีกรณีที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้า ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสองแห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) มีมติสั่งการให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจ และแก้ไขการดำเนินงานของบริษัทให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนด Zipmex ยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องต่างๆ ได้

          คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติ ดังนี้ 

          (1) อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิ่มเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้า โดยตลอดระยะเวลาที่ยังไม่เลิกกิจการ ให้ Zipmex ระงับการประกอบธุรกิจต่อไป และต้องโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567)

              กรณีที่ลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืนภายในกำหนด Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด ตามข้อ (1) พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชักช้า

          (2) อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex 

          ทั้งนี้ Zipmex ยังเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และมีหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว จนกว่าจะถูกเพิกถอนการอนุญาตโดยรัฐมนตรี และหลังจากถูกเพิกถอนการอนุญาตแล้ว Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้

          สำหรับลูกค้า Zipmex ขอให้ติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินที่ฝากไว้กับบริษัท ผ่านช่องทางติอต่อของบริษัท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและชี้เบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

______________________

หมายเหตุ : 

ช่องทางติดต่อทางการของ Zipmex (https://updates.zipmex.co.th/?page_id=289310&lang=th

          อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          เฟซบุ๊กเพจ : Zipmex Thailand

          แอพพลิเคชันไลน์ : @zipmex

 

ข่าวและประกาศที่เกี่ยวข้อง

          - ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 33/2567 เรื่อง "ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ต่อ บก.ปอศ. กรณีแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน” ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10537

          - ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 30/2567 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว” ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10520

          - ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 13/2567 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขการดำเนินการของบริษัทตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน” วันที่ 13 มกราคม 2567
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10440

          - ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 227/2566 เรื่อง “ก.ล.ต. สั่งการให้ Zipmex แก้ไขสถานะเงินกองทุน และดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ” วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=10281

          - ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
https://publish.sec.or.th/nrs/8138s.pdf

          - พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 

          มาตรา 35 เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

          หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ในการนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจนั้นด้วยก็ได้

          หากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตามวรรคสอง หรือกระทำความผิดซ้ำอีก รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาต ในการนี้รัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตนั้นต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าก่อนก็ได้

 

 

2860

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!