หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 23


ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ร่วมดำเนินการ จำนวน 5 หน่วยงาน ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หรืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แล้วแต่กรณี ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 227,105,500 บาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ถัวจ่ายกันได้ในระหว่างภารกิจ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

          สาระสำคัญของเรื่อง

          สำนักงาน กกต. รายงานว่า เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,198,866,800 บาท แต่เนื่องจากสำนักงาน กกต. มีค่าใช้จ่ายในภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เช่น การเผยแพร่ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอีกจำนวน 317,551,300 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,516,418,100 บาท แต่สำนักงาน กกต. มีเงินนอกงบประมาณคงเหลือเพียง 90,445,800 บาท ซึ่งเมื่อนำมาสมทบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังคงไม่เพียงพอต่อการดำเนินการดังกล่าว โดยยังขาดอยู่อีกจำนวน 227,105,500 บาท ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการประชุม ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กกต. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 227,105,500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ (1) ค่าใช้จ่ายที่สำนักงาน กกต. ดำเนินการเอง จำนวน 100,949,700 บาท และ (2) ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน จำนวน 126,155,800 บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

 

ประเภทรายจ่าย

งบประมาณ (บาท)

1) รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต.

100,949,700

         1.1) ภารกิจการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

50,404,700

         1.2) ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

34,260,000

         1.3) ภารกิจในการควบคุมสอดส่อง สืบสวนสอบสวน ไต่สวน วินิจฉัยชี้ขาด และดำเนินคดีในศาล และคุ้มครองพยาน

15,909,000

         1.4) ภารกิจตรวจติดตาม นิเทศ ประเมินผลในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

126,000

         1.5) ภารกิจสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาส่วนกลาง

250,000

2) รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน

126,155,800

         2.1) ภารกิจการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

39,135,000

         2.2) ภารกิจการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยกองการสื่อสาร กรมการปกครอง

912,720

         2.3) ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

34,397,380

         2.4) ภารกิจสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และสำนักงานเขต โดยกรุงเทพมหานคร

17,353,200

         2.5) ภารกิจสนับสนุนการดูแลและเฝ้าระวังไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28,900,000

         2.6) ภารกิจสนับสนุนการดูแลและเฝ้าระวังไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ โดยการไฟฟ้านครหลวง

5,457,500

รวม

227,105,500

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4712

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!