หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 21 พ.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 28 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นางสาว ลสา โสภณพนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

500

285.00

ซื้อ

เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TIDLOR)

 

นาย ปิยะศักดิ์

อุกฤษฎ์นุกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

50,000

20.90

ซื้อ

เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) บมจ.(JDF)

 

นางสาว ธีรดา

หอสัจจกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

200,000

2.76

ซื้อ

เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ บมจ.(CHOW)

 

นาย อนาวิล

จิรธรรมศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

13,500,000

2.90

ซื้อ

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCM)

 

นาย สุชาติ

ธนฐิติพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

180,000

3.68

ซื้อ

ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCM)

 

นาย สุชาติ

ธนฐิติพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

20,000

3.64

ซื้อ

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)

 

นาย บดินทร์

เกษมเศรษฐ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

250,200

5.05

ซื้อ

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)

 

นาย อภินันท์

ธนชยานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

250,200

5.05

ขาย

ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)

 

นางสาว หฤทัย หลิมประเสริฐ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

115,069,600

1.00

ขาย

ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPT)

 

นาย นพดล

วิเชียรเกื้อ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

44,674,800

1.00

ขาย

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

30,000

1.20

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

1,600

9.87

ซื้อ

ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(STANLY)

 

นาง พิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท สุพรถวิทย์ จำกัด)

หุ้นสามัญ

20/05/2567

13,000

227.00

ซื้อ

ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP)

 

นาง ดวงใจ

อยู่อินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

5,000

3.74

ขาย

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาง ยุพิน

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

20/05/2567

691,000

1.19

ซื้อ

โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) บมจ.(NV)

 

นาย นวพล

จันทร์จุฑามาศ

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท โนวา ออร์แกนิค โฮลดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่))

หุ้นสามัญ

20/05/2567

691,000

1.19

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

10,000

2.97

ซื้อ

ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(FPI)

 

นาง นุศรา

ธนาดำรงศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

140,000

2.06

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

10,000

2.22

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

20/05/2567

4,000

2.22

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

20,800

108.92

ซื้อ

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย เวคิน

ตั้งกุลวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

7,500

4.16

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย ปราโมทย์

ภู่นภานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

14,800

4.72

ซื้อ

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย กฤษณ์

ณรงค์เดช

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (วู้ดเชสเตอร์ อินเวสติ้ง แคปปิตอล ลิมิเต็ด)

หุ้นสามัญ

16/05/2567

1,380,952,381

0.42

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

20/05/2567

735,100

7.39

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

500,000

16.76

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

1,400

2.74

ซื้อ

เอเชียนน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(APO)

 

นาย จิตบุณย์ รังนกใต้

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

100,000

1.73

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!