หมวดหมู่: กลต.

SET73


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 23 พ.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 21 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นางสาว ลสา โสภณพนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

1,000

284.50

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

200,000

0.31

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

9,700

1.31

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

40,700

1.32

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

48,100

3.42

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

6,740,000

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

3,000

9.80

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

69,000

11.12

ซื้อ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

10,000

1.72

ซื้อ

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MODERN)

 

นาย เจริญ

อุษณาจิตต์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง ฉันทนา อุษณาจิตต์)

หุ้นสามัญ

21/05/2567

3,000,000

2.24

โอน

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นางสาว ฤกขจี กาญจนพิทักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

10,000

30.50

ซื้อ

ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS)

 

นางสาว ภาวิณี

. วัฒนผล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

16,600

8.40

ขาย

ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS)

 

นางสาว มาลีรัตน์ สารสินทองคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

16,600

8.00

ขาย

ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS)

 

นาย พร วิรุฬห์รักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

100,000

7.70

ขาย

ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(LTS)

 

นาย อภิวุฒิ ทองคำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

233,000

5.90

ขาย

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VPO)

 

นาย กฤษดา

ชวนะนันท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

102,000

0.50

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

2,200

16.60

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

200,000

16.62

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

5,500

2.72

ซื้อ

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NRF)

 

นาย เหยา ก๊ก ตง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/05/2567

235,000

4.92

ขาย

ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IFS)

 

นาง สุธิดา

ศุภนุกูลสมัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/05/2567

6,000

2.52

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!