หมวดหมู่: กลต.

SEC


ก.ล.ต. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพื่อทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล พร้อมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

          เนื่องด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ครบกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลบังคับใช้ หรือดำเนินการทุกรอบระยะเวลาอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

          ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินสภาพปัญหา ความจำเป็นและความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความคุ้มค่าและภาระที่มีต่อภาคธุรกิจและประชาชน รวมถึงอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย โดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับให้การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยต่อไป

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=995 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

 

 

5800

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!