หมวดหมู่: กลต.

SET44


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 23 ก.พ. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 12 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)

 

นาย สุเมธ

เตชาชัยนิรันดร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

3,600

2.74

ซื้อ

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)

 

นาย กวิน

วรกาญจนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

550,000

0.52

ขาย

ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DCON)

 

นาย กวิน

วรกาญจนา

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

22/02/2567

886,900

0.12

ขาย

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

22/02/2567

29,000,000

0.13

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

3,360

3.16

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

20,000

3.06

ซื้อ

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)

 

นาย ศึกษิต

พัชรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

300,000

46.00

ขาย

ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ROCTEC)

 

นาง อุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/02/2567

145,400

0.03

ขาย

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

21/02/2567

52,000

4.78

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย ปราโมทย์

ภู่นภานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สุวรรณี)

หุ้นสามัญ

21/02/2567

5,000

4.78

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

500

2.72

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/02/2567

63,500

0.71

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!