หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 23 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 23 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์*

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

100,000

0.30

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT)

 

นาย ดนุสรณ์

ชูเชิดวัฒนศักดิ์

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

19/04/2567

10,000

9.90

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

3,000

9.90

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

22/04/2567

4,000,000

0.14

ซื้อ

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NOBLE)

 

นาย ธงชัย

บุศราพันธ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นุ่น ทวีศรี)

หุ้นสามัญ

22/04/2567

1,539,000

-

รับโอน

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

253,800

1.30

ซื้อ

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)

 

นาย ศึกษิต

พัชรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

100,000

42.00

ขาย

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

10,000

4.66

ซื้อ

โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(LHK)

 

นาย ประสาน

อัครพงศ์พิศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

7,900,000

-

โอน

โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(LHK)

 

นาย ประสาน

อัครพงศ์พิศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

7,900,000

-

โอน

สหยูเนี่ยน บมจ.(SUC)

 

นางสาว ภาวศุทธิ ศรีวิโรจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/04/2567

10,000

29.50

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

14,600

2.62

ซื้อ

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

5,000

6.85

ซื้อ

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASIAN)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

5,000

6.85

ขาย

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

22/04/2567

10,000

0.63

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!