หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 06


ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 28

          คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 28 (การประชุมคณะกรรมการฯ) ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          1. กห. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีผลการประชุมและกิจกรรมที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

              1.1 ผลการประชุมคณะกรรมการฯ มีประเด็นสำคัญสรุปได้ ดังนี้

                    (1) ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทย - ลาว ฉบับปี 25661 โดยสนับสนุนให้ทุกกลไกประสานความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

                    (2) ที่ประชุมเห็นชอบไม่ให้กำลังทหารและตำรวจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลาดตระเวนล่วงล้ำดินแดนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเด็ดขาดยกเว้นกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยตามลำแม่น้ำโขงตามหลักมนุษยธรรม โดยจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบทันที

                    (3) ที่ประชุมเห็นชอบให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและดำเนินมาตรการที่จำเป็นภายใต้กฎหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมืออย่างจริงจังในการจัดระเบียบชายแดน เพื่อป้องกัน สกัดกั้น และปราบปรามผู้ลักลอบนำพาผู้เข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งให้ความร่วมมือด้านแรงงาน การต่อต้านการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย

                    (4) ประสานความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยจัดชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย - สปป.ลาว ดำเนินการลาดตระเวนตามลำแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งเสนอให้จัดทำระเบียบปฏิบัติประจำว่าด้วยการลาดตระเวนทางน้ำเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งอาชญากรรมบริเวณชายแดน

                    (5) การแลกเปลี่ยนการศึกษา โดยฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานสำหรับนายทหารระดับกลาง สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่กำลังพลของกองทัพประชาชนลาว

                    (6) ฝ่าย สปป.ลาว รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว ครั้งที่ 2 ณ สปป.ลาวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและกีฬาระหว่างสองกองทัพ

 (7) ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 28 และฝ่ายไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 29 โดยกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

              1.2 กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

                    (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือกับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว (พลเอกจันสะหมอน จันยาลาด) ในประเด็นการร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ การให้การสนับสนุน สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

                    (2) การหารือก่อนการประชุมฯ ได้แก่ 1) ฝ่ายไทยเห็นพ้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดน ฝุ่นควันข้ามแดน (PM 2.5) และบุคคลสองสัญชาติและ 2) สปป.ลาว เสนอให้เร่งรัดการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน และการแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสนอให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขงบริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต

___________

1คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (19 ธันวาคม 2566) เห็นชอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ฉบับปี 2566 เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว โดยมีกลไกความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JBC) ไทย - ลาว คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย – ลาว คณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทย – ลาว 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4704

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!