หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 11


ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการบินพลเรือนและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทย ขอให้ กก. สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          1. กก. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (นาย Hasan Mahmud) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่ง กก. ได้ขอให้หน่วยงานภายใต้สังกัดที่มีภารกิจด้านการท่องเที่ยว [กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)] พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวแล้ว โดยหน่วยงานดังกล่าวแจ้งว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

          2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

ประเด็น

 

สาระสำคัญ

วัตถุประสงค์

 

(1) มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

(2) เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น

กรอบความร่วมมือ

 

(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ

(2) จัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว

(3) ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ

(4) สนับสนุนกิจกรรมและโครงการร่วมกัน

การดำเนินการ

 

แลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในสาขาต่างๆ ดังนี้

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา จิตวิญญาณ และความเชื่อ รวมถึงแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวชาวพุทธระหว่างกัน

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและองค์การต่างๆ ด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาการท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน

- พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่และยั่งยืน

- สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยวและบริการ

- แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

- ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยว

- โปรแกรมการศึกษา/วิจัย ประชุม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริการ

- การออกกฎหมายควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยว

การติดตามการดำเนินงาน

 

จัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเพื่อติดตามและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้

ความผูกพันตามกฎหมาย

 

ไม่มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมาย

การแก้ไข

 

สามารถแก้ไขและเพิ่มเติมได้ โดยต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูต

การบังคับใช้ การต่ออายุ และการยกเลิก

 

มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม และต่ออายุอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งความประสงค์ในการยกเลิกร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูตก่อนที่บันทึกความเข้าใจฯ จะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4702

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!