หมวดหมู่: การศึกษา

2809 วว01


‘ศุภมาส’ มอบนโยบายบอร์ด วว. เน้นขับเคลื่อนการสร้างมูลค่า - คุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ชุมชนและประเทศชาติ เพิ่มบทบาทสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่หัวใจธุรกิจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมของไทยให้ยั่งยืน

          นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อให้มีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะกรรมการฯ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power ซอยรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

          ซึ่งมีกรอบสาระสำคัญของนโยบาย คือ มอบหมาย วว. มุ่งดำเนินงานในการช่วยขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศชาติ ใน 4 กรอบการดำเนินงาน ดังนี้

          1) สนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ของไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ 

          2) วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New S-Curve ด้านการแพทย์และสุขภาพ เช่น การแพทย์ชั้นสูง เทคโนโลยีสารสกัด สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการรักษา นวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร 

          3) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

          4) การพัฒนาบริการวิเคราะห์ทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการและต่อยอดการวิเคราะห์ทดสอบทางชีวกลการแพทย์ ชิ้นส่วนอากาศยานและระบบขนส่งทางราง 

          รวมทั้งให้ วว. มีบทบาทสร้างเยาวชนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านธุรกิจควบคู่กันไป เพื่อให้มีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

2809 วว02

 

          “...เป้าหมายสำคัญคือ การทำให้กระทรวง อว. เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ โดยมี วว. เป็นหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน เพราะ วว. เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถ มีศักยภาพ มีต้นทุนความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขอให้บอร์ด วว. ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ช่วยขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการสร้างความฝันของผู้ประกอบการให้เป็นจริง การสร้างให้เกิด Start up ใหม่ การสนับสนุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เกิดเป็น Start up หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป...” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวสรุป

 

 

2809

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!