หมวดหมู่: ประกัน

คปภรอบรู้ OICGateway


คปภ. เติมความสุขไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่กรมธรรม์ของฉันสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ถือครองผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account

นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญและสนใจทำประกันภัยมากขึ้น โดยเห็นได้จากจำนวนของการทำประกันภัยประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการเลือกทำประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่

โดยเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยหลายแห่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้ได้อย่างรวดเร็ว สำนักงาน คปภ. โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จึงได้พัฒนาการให้บริการ 'กรมธรรม์ของฉัน' หรือ MyPolicy บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account ชื่อ 'คปภ. รอบรู้'หรือ '@OICConnect' เพื่อใช้เป็นช่องทางด่วนในการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยแบบครบวงจร

สำหรับ ซูเปอร์แอปพลิเคชันครบวงจรบนสมาร์ตโฟน ที่ครอบคลุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชันด้านประกันภัยที่ชื่อ 'คปภ. รอบรู้' เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง หรือตัวกลาง โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาระบบ เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง

โดยออกแบบและดำเนินการสอดคล้องกับข้อกฎหมายต่าง ๆ อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งต่อประชาชนและบริษัทประกันภัย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลแหล่งต่างๆ ในมิติที่หลากหลายมากขึ้นและช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย จึงเป็นที่มาของการให้บริการ กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy’ สำหรับให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนเองถือครองทั้งหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในที่เดียว

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า 'กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy' นอกเหนือจากการให้บริการสืบค้นข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองถือครองแล้ว ปัจจุบันสำนักงาน คปภ. ยังเปิดให้บริการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย รวมไปถึงการให้บริการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนการให้บริการตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัยได้อีกด้วย

โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาในระยะที่ 2 ของการพัฒนาแพลตฟอร์ม LINE Official Account 'คปภ. รอบรู้' หรือ '@OICConnect'>ซึ่งจะมีการขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติม เช่น บริการสรุปตารางความคุ้มครอง บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการทำประกันภัย บริการตรวจสอบประวัติการเคลมสินไหมรถยนต์ภาคสมัครใจ และการขยายช่องทางการให้บริการไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลพร้อมยกระดับการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านประกันภัยควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cit.oic.or.th/oicconnect

 

Click Donate Support Web  

gpf 720x100 66

CKPower 720x100

MTL 720x100

kasat 720x100TOA 720x100

QIC 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100PTG 720x100iconmotor

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!