หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 43


มติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 23 เมษายน 2567

 

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพลังงาน) 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

          1. นายชำนาญ กายประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          2. นายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

          3. นางสาวภาวิณี โกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดังนี้

          1. นายพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          2. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. นายชาคริต พิชญางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ

          4. หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล ผู้ทรงคุณวุฒิ

          5. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          6. นายตุล ไวฑูรเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          7. นายชวัตถ์วิช เมืองแก้ว ผู้แทนสมาคมการค้าส่งเสริมอุตสาหกรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

          8. นายนนท์ หรยางกูร ผู้แทนสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย

          9. นายวรพจน์ นิ่มวิจิตร ผู้แทนสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          10. นางสาวชญาภัช แสงทับทิม ผู้แทนสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย

          11. นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

          12. นายธีรภัทร เจริญสุข ผู้แทนสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้

          1. นายอำนวย โชติสกุล ประธานกรรมการ 

          2. นางสาวชูสะอาด กันธรส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เพ็ญภินันท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

          5. ศาสตราจารย์สุมาลี วงษ์วิทิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

          6. นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

          7. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

 

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รวม 8 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ดังนี้

          1. นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการ

          2. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. รองศาสตราจารย์ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          4. รองศาสตราจารย์อดิศร เนาวนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          5. รองศาสตราจารย์จิรดา วุฑฒยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          6. นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          7. ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          8. นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

 

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวม 6 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้

          1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการ

          2. นายพิสิทธิ์ ปทุมบาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ

          3. นายบัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

          4. นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          5. นายนิคม แหลมสัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้

          6. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4723

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!