หมวดหมู่: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

2857 KR Green Hotel


โรงแรมในไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สูง เมื่อเทียบกับหลายประเทศในเอเชีย (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

          ● ผู้ประกอบการโรงแรมไทย ต้องเร่งปรับตัวรับความต้องการใช้บริการโรงแรมยั่งยืนของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันกับหลายแบรนด์และพันธมิตรที่เริ่มดำเนินการด้านความยั่งยืนแล้ว

          ● การเปลี่ยนผ่านโรงแรมในไทยไปสู่ความยั่งยืน ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิ จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง และกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากล การออกมาตรการทางภาษีชั่วคราวอย่างการลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุน หรือปรับปรุงโรงแรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างพลังงานหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการใช้ในต้นทุนที่ถูกลง

 

Download

 

 

[อ่านฉบับเต็ม]

 

 

2857

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!