หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

7 11


CPALL ปี 66 กำไร 18,482.13 ล้านบาท 7-11 และโลตัสส์พุ่ง ปันผล 1 บ./หุ้น

CPALL ปี 2566 มีกำไร 18,482.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ-โลตัสส์ ปรับตัวดีขึ้น ปรับกลุยทธ์ด้านสินค้าและบริการ ตั้งเป้าปี 2567 รายได้เติบโตใกล้เคียงจีดีพี งบลงทุน 12,000 – 13,000 ล้านบาท ใช้ขยายสาขาในและต่างประเทศ พร้อมปรับปรุงสาขาเดิม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL รายงานผลดำเนินงานปี 2566 มีกำไรสุทธิ 18,482.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13,271.70 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมทั้งธุรกิจโลตัสส์ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ได้มีการบันทึกส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 746 ล้านบาท

บริษัทฯ มีรายได้รวม 921,187 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 8.0 ทั้งนี้ รายได้จากการขายสินค้าและบริการ มีจำนวน 895,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 จากปีก่อนหน้า จากการที่บริษัทฯ ได้ ปรับกลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ รวมถึงกลยุทธ์ O2O ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตใหม่

รายได้รวมในปีนี้ ในทุกกลุ่มธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก รวมถึงการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งธุรกิจแม็คโคร และโลตัสส์ มีการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

CPALL66

รายได้รวมก่อนหักรายการระหว่างกัน แบ่งสัดส่วนตาม 3 ธุรกิจหลัก มีดังนี้ (กลุ่ม 1) รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ มีสัดส่วนร้อยละ 44 (กลุ่ม 2) รายได้จากธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ร้อยละ 50 และ (กลุ่ม 3) รายได้จากธุรกิจ อื่นๆ ในประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 6 โดยสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจ (กลุ่ม 1) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการขายและบริการเท่ากับ 196,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายสินค้าของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่ง ประกอบด้วยธุรกิจแม็คโคร และธุรกิจโลตัสส์ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.9 จากร้อยละ 21.5 ในปี 2565

บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 179,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จากปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าไฟ เงินเดือนและสวัสดิการ จากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ และค่าบริหารร้านสาขา อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังสามารถบริหารต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

สำหรับ คาดการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ในปี 2567 ตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้ ส่วนใหญ่มาจากอัตราการเติบโตของยอดขายจาก ร้านสาขาใหม่ และอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยจากร้านเดิม รวมถึง ยอดขายจากช่องทางอื่นๆ อาทิ 7Delivery และ All Online ซึ่งคาดว่าจะอยู่ ในระดับที่ใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่างๆ อาทิ ระดับของอัตราเงินเฟ้อ ราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน และ การขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ เป็นต้น

บริษัทตั้งเป้าขยายอัตรากำไรขั้นต้นให้ได้อย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยเน้นการพัฒนาระบบในการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และผลักดันให้มีสัดส่วนของสินค้าที่กำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น ทั้งจากสินค้ากลุ่ม อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภค

ปี 2567 คาดว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 12,000 – 13,000 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ในการเปิดร้านสาขาใหม่ 3,800 - 4,000 ล้านบาท , การปรับปรุงร้านเดิม 2,900 - 3,500 ล้านบาท , ลงทุนโครงการใหม่, บริษัทย่อยและศูนย์กระจายสินค้า 4,000 - 4,100 ล้านบาท และสินทรัพย์ถาวร และระบบสารสนเทศ 1,300 - 1,400 ล้านบาท

บริษัทฯวางแผนที่จะพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ ทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งรวมถึงการขยายเครือข่ายร้านสาขา ต่อเนื่องไปตามการขยายตัวของชุมชน โดยวางแผนที่จะลงทุนเปิดร้านสาขาใหม่ในประเทศไทยอีกประมาณ 700 สาขาในปี 2567 และมีเป้าหมายที่จะเปิดร้านใหม่เพิ่มในประเทศกัมพูชา และในสปป.ลาว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2566 อัตรา 1 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 7 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายวันที่ 24 พ.ค. 2567

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!