หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 39


การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)

          คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเลื่อนกำหนดวันแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) จากเดิม ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2567 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ

          สาระสำคัญ

          1. ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) มาแล้วจำนวน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

 

ลำดับ

มติคณะรัฐมนตรี

สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรี

1

17 มีนาคม 2563

เห็นชอบในหลักการให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 .. 2564 (.. 2021)

2

11 พฤษภาคม 2564

เห็นชอบการเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 จากเดิม ปี .. 2564 (.. 2021) เป็น ปี .. 2565 (.. 2022)

3

1 กุมภาพันธ์ 2565

- เห็นชอบการเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 จากเดิม ในปี .. 2565 (.. 2022) เป็น ปี .. 2566 (.. 2023) 

- หากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดการแข่งขัน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือสถานการณ์ที่ไม่กระทบกับงบประมาณและกรอบการดำเนินงานการจัดการแข่งขันดังกล่าว กก. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและแจ้งคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

4

24 ตุลาคม 2566

- รับทราบการเลื่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 .. 2564 (.. 2021) จากเดิม ระหว่างวันที่ 17 - 26 พฤศจิกายน 2566 เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567

- เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วงเงิน 1,745 ล้านบาท

 

          2. กก. โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia: OCA) มีมติให้ประเทศไทยเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเขียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2567 เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากคณะกรรมการโอลิมปิกชาติสมาชิกต้องการเวลาในการเตรียมทีมและเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2567) ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน) ได้แจ้งกำหนดการใหม่ไปยังประเทศสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย จำนวน 45 ประเทศ* เรียบร้อยแล้ว

________________________

* รายชื่อประเทศสมาชิกสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) 45 ประเทศ ได้แก่ (1) สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน (2) ราชอาณาจักรบาห์เรน (3) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (4) ราชอาณาจักรภูฏาน (5) บรูไนดารุสซาลาม (6) ราชอาณาจักรกัมพูชา (7) สาธารณรัฐประชาชนจีน (8) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) (9) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (10) สาธารณรัฐอินเดีย (11) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (12) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (13) สาธารณรัฐอิรัก (14) ประเทศญี่ปุ่น (15) ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน (16) สาธารณรัฐคาซัคสถาน (17) รัฐคูเวต (18) สาธารณรัฐคีร์กีซ (19) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (20) สาธารณรัฐเลบานอน (21) เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (22) ประเทศมาเลเซีย (23) สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (24) ประเทศมองโกเลีย (25) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (26) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (27) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (28) รัฐสุลต่านโอมาน (29) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (30) รัฐปาเลสไตน์ (31) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (32) รัฐกาตาร์ (33) ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (34) สาธารณรัฐสิงคโปร์ (35) สาธารณรัฐเกาหลี (36) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (37) สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย (38) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน (39) สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต (40) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (41) ประเทศเติร์กเมนิสถาน (42) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (43) สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (44) สาธารณรัฐเยเมน และ (45) ราชอาณาจักรไทย

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 23 เมษายน 2567

 

 

4703

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!